Лидер в мрежите и опазването на околната среда

СтроителствоCivil engineering

SADE in BulgariaНашите сфери на дейностСтроителство

Строителство

Строителството - хидротехническо и традиционно, намира място на всеки един етап от работата на фирма САД. Фирмата използва целия си професионален опит и технологии при изпълнението на тези дейности.

Хидротехническо строителство

Резервоари и водни басейни

Проектирането и изграждането на нови резервоари - подземни или полу-подземни, са предизвикателства, които САД България може да реализира благодарение на своя специализиран опит.

Помпени и подемни станции

Помпените и подемни станции за питейни, дъждовни и отпадъчни води са съоръжения, в които САД България е специализирана.

Пречиствателни станции

За своите обществени и частни клиенти, САД България може да проектира и изгради пречиствателни станции за отпадъчни води по различни технологии за третиране на води и утайки, отговаряйки на  изискванията на клиентите по отношение на капацитета на пречистване и избор на процес.

Хидроизолация

В допълнение към своя опит в изолирането на резервоари и работа с водоустойчив бетон, САД е специализирана в изолиране на съоръжения с геосинтетични продукти, или чрез  системата хидро-клик. Тези решения са подходящи за депа за отпадъци, басейни, резервоари и всякакви други структури, където е необходимо да се направи изолация от естествената среда, като защитна предпазна мярка, или спазвайки законодателството. Тези решения се прилагат както за нови така и за рехабилитирани съоръжения.

 

Традиционно гражданско строителство

Ревизионни шахти

Основното предназначение на ревизионните шахти е да осигурят достъп до дълбоки инсталации и подсигурят тяхното функциониране и/или поддръжка. С опита си в гражданското строителство, САД България може да изпълни всички изисквания по отношение на ревизионните шахти: проектни проучвания, изкопи, укрепване, кофраж, оборудване и др.

Пътищи и съоръжения

Малки граждански строителни работи и съоръжения като: пътища,  тротоари, бордюри, паваж, асфалтиране, пътни покрития - това са някои от областите, в които САД България извършва ремонт, или ново строителство. 

Укрепване на речни брегове

Габиони

Професионалният ни опит обхваща техниката на използване на габиони или подобни елементи за предотвратяване ерозията на бреговете на реките.


Шпунтови прегради

Когато почвените условия затрудняват изпълнението на строителните работи, тогава САД България осигурява безопасна строителна площадка като инсталира шпунтови прегради 
за : укрепване при полагане на тръби или укрепване на земни маси при изпълнение на подземно строителство.

Други видове дейности

САД България притежава значителен опит и технологии необходими за проектиране и изпълнение на малки граждански строителни работи и съоръжения, като мостове за преминаване на тръбопроводите през препятствия, преливници и заустващи съоръжения.

Повече за...

Нашите дейности

 

 

 

Св. Пимен Зографски № 16А - ж.к. Дианабад, район Изгрев - 1172 СОФИЯ - БЪЛГАРИЯ - Тел: 00 359 2 971 10 71 - факс: 00 359 2873 9481